About RSC

Una dintre cele 7 priorități ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2020 este Ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea cadrului de reglementare şi prin aplicarea tehnologiilor informaționale în serviciile publice destinate mediului de afaceri şi cetățenilor. În acest context, la data de 8 iunie 2012 a fost adoptată Legea nr. 131 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Legea contribuie la revizuirea metodelor de efectuare a controalelor de stat cu schimbarea accentului de pe inspecții pe consiliere, inspecțiile fiind realizate în baza principiului riscului perceput, cu scopul de a ameliora semnificativ mediul de afaceri.

Registrul de stat al controalelor reprezintă o resursă informațională specializată care asigură evidența centralizată a informației sistematizate cu privire la controalele de stat, planificate şi efectuate, precum şi la rezultatele controalelor respective, şi este ținut de autoritatea administrației publice centrale de supraveghere a controalelor, în modul stabilit de Guvern.

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor, Autoritățile publice centrale de reglementare abilitate cu funcții de control, conform anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, utilizează Registrul de stat al controalelor la înregistrarea, supravegherea şi raportarea controalelor, în măsura în care aceasta nu contravine prevederilor legale privind activitatea de control şi supraveghere a autorităților respective.

În cazul în care prevederile legale privind activitatea de control şi supraveghere a autorităților publice centrale de reglementare abilitate cu funcții de control prevăd utilizarea de către acestea a unor sisteme informaționale proprii de evidență a controalelor, aceste autorități furnizează în Registrul de stat al controalelor, inclusiv prin interconexiunea cu propriile sisteme informaționale de evidență a controalelor, informații privind înregistrarea, supravegherea şi raportarea controalelor.

Noțiuni

Control – totalitatea acțiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislației, realizate de un organ abilitat cu funcții de control sau de un grup de instituții similare;

Control planificat – control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei şi evaluării conform criteriilor de risc;

Control inopinat – control care nu este inclus în planul anual al controalelor şi care se efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație;

Control comun – control la care participă simultan controlori din partea a două sau mai multe organe de control;

Delegație de control – act în baza căruia se inițiază controlul planificat şi/sau inopinat;

Listă de verificare – document procedural, aprobat prin act normativ, în care se indică, în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însușirile, sursele informaționale, procedurile şi acțiunile care urmează a fi verificate şi/sau executate în limitele rigorilor procedurale pentru tipul şi metoda de control de stat aferentă;

Proces-verbal de control – act întocmit în urma controlului inopinat sau planificat, în care se înregistrează constatările/rezultatele controlului (în partea de constatare), după caz se prescriu modalități de înlăturare a încălcărilor şi/sau măsuri restrictive (în partea prescriptivă) şi, după caz, se constată contravenții şi se prescriu sancțiuni (în partea sancţionatorie);

Supravegherea organelor abilitate cu funcții de control – totalitatea acțiunilor întreprinse de autoritatea administrației publice centrale de supraveghere a controalelor, prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informații sau probe ce caracterizează cu probabilitate abaterile de la prevederile legislației, fără a interveni în activitatea organelor abilitate cu funcții de control.

Registrul conține următoarele categorii de informații:

 1. informația cu privire la planurile controalelor;
 2. informația cu privire la controalele planificate efectuate şi rezultatele acestora;
 3. informația cu privire la controalele inopinate efectuate şi rezultatele acestora;
 4. informația cu privire la controalele în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv şi/sau a licenței;
 5. informația cu privire la agenții economici pasibili controlului;
 6. informația cu privire la criteriile de risc şi analiza lor;
 7. informația cu privire la listele de verificare.

Organele de control, în calitate de furnizori şi registratori ai datelor Registrului, sînt obligate:

 1. să efectueze înscrieri în Registru, în conformitate cu Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător şi cu prevederile prezentului Regulament;
 2. să realizeze măsuri de asigurare a exactității datelor Registrului şi de protecție a acestora împotriva distrugerii întâmplătoare sau neautorizate, a modificării, denunțării sau împotriva oricărei alte acțiuni ilegale la introducerea datelor în Registru.

Informațiile care se înregistrează obligatoriu în Registru de către organele de control sînt

 1. denumirea (numele) persoanei şi obiectului supuse controlului şi punctajul curent de risc atribuit;
 2. numărul şi data aprobării planului controalelor;
 3. numărul, data şi ora emiterii delegației de control;
 4. durata controlului;
 5. tipul controlului;
 6. scopul şi aspectele care urmează să fie supuse controlului;
 7. data introducerii informației privind controlul efectuat.

Registrul de Stat al Controalelor reprezintă soluția pentru o serie de obstacole în fața dezvoltării sectorului antreprenorial, cum ar fi:

 • Efectuarea controalelor haotice asupra unei persoane de către mai multe organe de control într-o perioadă restrânsă
 • Efectuarea controalelor inopinate fără evaluarea riscurilor ce rezultă în abuzarea agenților economici
 • Dificultatea generării rapoartelor consolidate privind efectuarea controalelor pentru agenți economici
 • Dificultatea depistării presupuselor abuzuri în procesul de control

Informațiile cu privire la planul controalelor, delegația de control, nivelul de risc al persoanelor supuse controlului şi/sau al obiectelor controlului, listele de verificare, rapoartele anuale ale organelor de control privind activitatea de control desfășurată, obiectivele şi indicatorii de performanță ale organelor de control. Constituie informații publice şi pot fi accesate în mod liber din Registru.

Termeni și condiții

Reproducerea materialelor de pe site se permite doar cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.